Primăria Margina județul Timiș

Ing PAPE RICHARD

ROMANIA

JUDETUL   TIMIS

COMUNA   MARGINA

CONSILIUL    LOCAL

 

H   O   T   A   R   A   R   E   A       NR._3  8 -

 DIN : 2 8   NOIEMBRIE   2 0 1 7,

PRIVIND   ACORDAREA   TITLULUI   DE   “ CETATEAN    DE   ONOARE “

AL   COMUNEI    MARGINA.

 

 

      Consiliul  Local  al  comunei  Margina , judetul  Timis – intrunit  in  sedinta ordinara  din  data  de: 28   Noiembrie  2017 ;

   Avandu-se  in  vedere  aportul  deosebit  adus  la  dezvoltarea  Fabricii  Chimice  Margina  si  implicit  comunitatii  locale , precum  si  contributia  adusa  in  domeniul  cercetarii  pe  linie  de  chimie  industriala – prin  inventii  si  inovatii -

    Tinindu-se  cont  de: propunerile / recomandarile  depuse  si  inregistrate  la     Primaria  comunei  Margina  sub  nr.  2.419 din  data  de: 27.10.2017 ,  precum  si  de  referatul  compartimentului  de  specialitate  inregistrat  sub  nr. 2.441 din  data  de: 30  octombrie  2017;

    Luandu-se  in  considerare  Avizul  favorabil  emis  de  catre  Comisia  de  specialitate – domeniul: Social– Sport – Cultura – Protectia  mediului  inconjurator – Agricultura ( sedinta  pe  comisie :28  noiembrie   2017 ) ;

   In  conformitate  cu  prevederile  art. 17 , al.( 1 ) si ( 2 ) din  Statutul  comunei  Margina  si  ale  art. 36 , al.( 8 ) din  Legea  nr. 215 / 2001 – privind  administratia  publica  locala , republicata – prin  prezenta –

 

                                                H  O  T  A  R  A  S  T  E :

 

    ART.1.-  Pentru  merite  deosebite  in  domeniul  chimiei  industriale  in  care  au  activat  cand  au  lucrat  in  Fabrica  Chimica  Margina  si  pentru  serviciile  aduse  comunitatii  locale , precum  si  pentru  modul  in  care  au  promovat  aceasta  zona  – se  acorda  titlul  de : “CETATEAN   DE   ONOARE “ al  comunei  Margina , judetul  Timis -– urmatoarelor  persoane :

     1.- D-lui  ing. PAPE  RICHARD ;

     2.- D-lui  ing. BAUER  LEONARD.

 

       ART.2.- Diplomele  de  “Cetatean  de  onoare” al  comunei  Margina – se  vor  inmana  persoanelor  sau  reprezentantiilor  persoanelor  nominalizate  intr-un  cadru  festiv  la  o  data  care  se  va  stabili  ulterior – organizatori : Consiliul  Local  Margina  si  Primaria  comunei  Margina.

 

      ART.3.-  Prezenta  hotarare  se  va  comunica :

-          Primaria  comunei  Margina , judetul  Timis ;

-          Consiliului  Judetean  Timis ;

-          Institutiei  Prefectului – Judetul  Timis ;

-          Reprezentantilor  persoanelor  in  cauza ;

-          Se  va  face  publica  prin  afisare  la  panoul  de  afisaj  si  se  va  posta  pe  site-ul  institutiei  publice.

 

 

   PRESEDINTE   DE   SEDINTA :                

   Consilier  local

   D-nul  ing. Campian  Ionel

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZA :

                                                                                              S E C R E T A R

                                                                                      Jr. Danciu – Grosan  Dan