SIA Colectare

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE (SIA COLECTARE) A APELOR UZATE


1. Tip înscriere


2. Date de contact3. Denumirea entității juridice
4. Adresa

5. Număr de telefon
6. Dețineți autorizație de construcție pentru sistemul individual adecvat de colectare? 2)


7. Număr autorizație de construcție pentru sistemul individual adecvat de colectare
8. Număr persoane deservite de sistemul individual adecvat de colectare
9. Tip sistem individual adecvat de colectare 3)
10. Capacitatea sistemului individual adecvat de colectare (mc) 4)
11. Dețineți contract de vidanjare? 6)


12.


13. Nume companie care vidanjează apele uzate
14. Volum de apă uzată vidanjată conform contract (mc)
15. Nume rețea de canalizare / stație de epurare unde se descarca vidanjele
16. Număr contract preluare ape vidanjate 8)
17. Volum total anual de apă uzată vidanjată (mc)
18. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate
19. Există buletin de analiză privind calitatea apelor uzate vidanjate?


20. Valoarea concentrației medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l) 9)
Data
25 / 07 / 2024
Semnătura
Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Margina. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.


Note
1) Sistemele individual adecvate de colectare (SIA) sunt sisteme pentru colectarea apelor uzate, altele deât colectarea apelor în rețele de canalizare, așa cum sunt defnite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr 241/2006, republicată, cu modifcările și completările ulterioare: “sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglemewntare conform standardizării și legislației specifc din domeniul apelor uzuale și gospodării apelor”. SIA se amplasează în zonele în care rețelele de canalizare încă nu au fost extinse sau în zonele în care, din diferite motive, extinderea rețelei de canalizare nu se poate realiza, cauza principală find costurile foarte mari, respectiv nefezabilitatea tehnică a acestora. SIA sunt folosite în general pentru colectarea apelor uzate menajere de la: locuințele populației, unități de alimentație publică și cazare – pensiuni, sanatoria, școli, complexe comerciale, agenți economici.
2) Conform prevederilor art. 4 din HG nr 714/2022, sistemele individuale adecvate care realizează numai colectarea apelor uzate, epurarea acestora realizându-se într-o stație de epurare, se vor autoriza în cadrul autorizației de construire, cu respectarea prevederilor art. 3 alin(1) din Legea nr. 59/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
3) Se poate preciza denumirea comercială a instalației achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7 din din HG nr 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifce în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/ SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016. În lipsa standardizării se menționează tipul și materialele de construcție (ex. bazin etanș vidanjabil, din beton, nestandardizat)
4) Capaitatea proiectată de colectare a SIA este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certifcatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. volum total ape uzate stocate)
5) Conform art. 12 al HG nr 714/2022, “Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme”. Proprietarul poate realiza singur explorarea și întreținerea SIA de colectare sau poate încheia un contract cu frme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractual de achiziționare a SIA de colectare.
6) Contract încheiat cu o frmă specializată pentru servicii de vidanjare și transport spre un punct fnal de descărcare – conform prevederilor art. 14 alin (5) al HG nr 714/2022, pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o frmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.
7) Conform prevederilor art. 16 din HG nr 714/2022, frmele specializate în prestarea serviciului de vidanjare trebuie să doteze vidanjele cu instalații de determinare a volumului de apă, sisteme de raportare și localizare GPS.
8) Contractul / acordul de preluare ape vidanjate se încheie între frmele specializate pentru serviciile de vidanjare și transport și operatorul de servicii de apă uzată în a cărei rețea de canalizare / stație de epurare se descarcă apele uzate vidanjate.
9) Conform art. 13 din HG nr 714/2022, la descărcarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare se vor respecta prevederile art. 4 și 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modifcările și completările ulterioare. De asemenea, conform art. 5 alin(5) din legea 241/2006, preluarea în sistemele de canalizare a apelor uzate provenite de la operatori economici industriali sau de la alți utilizatori neracordați la rețelele publice de distribuție a apei se poate aproba numai în măsura în care nu este depățotă din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanțe impurifcatoare și numai dacă nu conțin poluanți toxici sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.