SIA Epurare

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE EPURARE (SIA EPURARE) A APELOR UZATE


1. Tip înscriere


2. Date de contact3. Denumirea entității juridice
4. Adresa

5. Număr de telefon
6. Dețineți autorizație de construcție pentru sistemul individual adecvat de epurare? 2)


Număr autorizație de construcție pentru sistemul individual adecvat de epurare
7. Dețineți autorizație de gospodărirea apelor? 3)


Număr autorizație de gospodărirea apelor
8. Tip sistem individual adecvat de epurare 4)

9. Nivel de epurare realizat 5)10. Capacitatea proiectată a sistemului individual adecvat de epurare (mc / zi) 6)
11. Capacitate proiectată sistem individual adecvat de epurare, în locuitori echivalenți 7)
12. Parametrii proiectare sistem individual adecvat de epurare, CBO5 (kg / zi) 8)
13. Tip evacuare 9)


14. Număr contract de mentenanță / operare
15. Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurare 11)
16. Număr buletin analiză / comanda / contract monitorizare calitate ape uzate epurate
17. Volum total anual nămol epurare vidanj (mc) 13)
18. Nume firmă de vidanjare nămol
19. Frecvență vidanjare nămol de epurare 14)
20. Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare 15)
21. Parametri pentru ape uzate epurate prevăzuți în autorizația de gospodărirea apelor (l/s, mg/l) 17)22. Parametri pentru ape uzate epurate realizați (l/s, mg/l) 18)Data
25 / 07 / 2024
Semnătura
Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru epurarea și Epurarea Apelor Uzate al Margina. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va r ealiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.


Note
1) Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: “sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specific din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor”. Majoritatea stațiilor de epurare individuale puse în funcțiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalațiile și echipamentele sunt montate într-o construcție amplasată subteran sau semiîngropată.
2) Conform prevederilor art 3. din HG nr 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin (1) din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art 5 alin(1) al HG nr 714/2022, deținătorilor acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației din gospodărire a apelor, conform art 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare.
4) Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc. conform prevederilor art. 7 alin (2) din HG nr. 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanș pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și EN 12566-4:2016/ SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016
5) Primar- epurare mecanică (procese fizice și/chimice, secundar- epurare biologică (proces biologic); cu îndepărtarea nutrienților (azot total și fosfor total), eventual UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea dfefinițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr 252/2005 și HG nr 210/2007) și prevederile art 8 din HG nr 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea epelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)
6)-8) Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificate de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.)
9) Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirectă), în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (“Pentru protecția resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri,cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape”): în plus conform art 9 al HG nr. 714/2022, “Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea epelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”
10) Conform art 12 al HG nr 714/2022 “Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractual de achiziționare a SIA epurare
11)-12) Conform art 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calitării apelor uzate descprcate în corpurile de apă, cel puțin odată pe an, ce poate fi demonstrată, în baza unui buletin de analiză/contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sitemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr 1 și 2 din anexele nr 1-3 la Hotărârea Guvernului nr 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.
13) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmp acreditată de vidanjare în cazul în care nămolul rezultat nu se vidanjează, ci este utilizat atunci se trece “Nu este cazul”.
14) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul
15) Conform art 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului
17)-18) Coloana cu valoare informative pentru registru (nu se trec în evidența registrului): datele se vor raporta direct în sistemului electronic ce se va pune la dispoziție de către ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele competente sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.