Primăria Margina județul Timiș

R E G U L A M E N T

Anexa  nr. 2  la Hotărarea C.L. nr. 18  din  23.09.2010.

 

 

R E G U L A M E N T U L

 

DE ORGANIZARE, FUNCŢIONARE

al

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ al COMUNEI  M A R G I N A

 

 

  CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

 

  Prin prezentul « Regulament » se stabileşte organizarea, modul de funcţionare, componenţa şi atribuţiile serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, constituit ca structură specializată,  organizată cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectorul de competenţă stabilit cu avizul I.S.U. “BANAT” al jud. Timiş, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastru.

  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă face parte din structura Consiliului Local.

  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu alte Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea dezastrelor, apărării vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.

 

CAPITOLUL II  - ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are în structură obligatoriu :

-  compartiment pentru prevenirea incendiilor.

-  formaţia de intervenţie, salvare si prim -  ajutor, care cuprinde echipe specializate, constituite în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competeţă

-  după caz, ateliere de reparaţii şi întreţinere.

In localitatea Margina se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de categoria I , necesar  III.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  se încadrează cu personal angajat şi / sau voluntari având aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate funcţiei, iar personalul angajat va avea atestarea şi calificarea necesară, conform reglementarilor în vigoare.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă are următoarele atribuţii principale :

  Desfăşoară  activităţi  de  informare  şi  instruire  privind  cunoaşterea  şi  respectarea  regulilor  şi  măsurilor  de  prevenire, comportare şi apărare  împotriva  incendiilor sau dezastrelor :

-  executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;

-  cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu, sau alte situaţii de urgenţă;

-  sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;

-  popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor du urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora

-  execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie;

-  participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare;

-  asigură cunoaşterea tehnicii de luptă din dotare şi instrucţiunile de exploatare a acesteia;

-  asigură cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor şi sistemelor de alimentare cu apă;

 

Verifică  modul  de  aplicare  a  normelor,  dispoziţiilor,  instrucţiunilor  şi  măsurilor  de prevenire,  care  constă  în:

-  efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;

-  fac propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;

-  stabilirea de restricţii ori  interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;

-  asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

-  sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de prevenire;

-  sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;

-  acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;

-  informează primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Timiş asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol  făcând propuneri  menite să înlăture pericolul;

Execută  acţiuni  de  intervenţie  pentru  stingerea  incendiilor,  căutare - salvarea,  acordarea  primului  ajutor, limitarea efectelor unei situaţii de urgenţă,  protecţia  persoanelor  şi a  bunurilor materiale şi a mediului,  evacuare, reabilitare,etc.:

-  întocmeşte documentele operative de intervenţie;

-  planifică, organizează şi execută instruirea voluntarilor asupra modului de intervenţie în diferite situaţii;

-  asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul localităţii;

-  asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu sau alte situaţii prin luarea tuturor măsurilor de protecţie până la înlăturarea stării de pericol;

Acordă  ajutor  persoanelor sinistrat sau  a  căror  viaţă  este  pusă  în  pericol  în  caz  de  explozii,  inundaţii,  alunecări  de  teren,  accidente  şi  în  caz  de  dezastre  pe  teritoriul  localităţii:

-  participă la acţiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a reţelei şi a surselor de alimentare cu apă;

-  evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate;

-  menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei.

-  Organizează şi pune în funcţiune, prin forţele proprii sau împreună cu alte structuri, locaţii speciale cu dotările necesare asigurării condiţiilor minime de supraveţuire a populaţiei ;

Participă  la  efectuarea  de  deblocări  şi  înlăturarea  dărâmăturilor  provocate  de  dezastre:

-  în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor şi ale instalaţiilor tehnologice din cadrul localităţii. De asemenea vor fi însuşite cunoştinţele minime necesare despre instalaţiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă şi canalizare;

-  stabileşte ipoteze de acţiune pentru stingerea incendiilor în situaţia în care datorită diferitelor situaţii sunt afectate reţelele instalaţiilor de apă pentru stingerea incendiilor din cadrul localităţii;

-  participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;

-  participă, după caz la alimentarea cu apă a unor instalaţii tehnologice sau de stingere a incendiilor, în situaţia deteriorării instalaţiilor cu apă proprii.

 

Atribuţiunile compartimentului/specialiştilor de prevenire

Formele prin care se execută activităţile de prevenire sunt: reglementarea prin Hotărâri ale Consiliului local, controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale.

Atribuţii:

v  verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

v  verificarea şi organizarea activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

v  întocmirea concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se, după caz, măsuri în condiţiile legii;

v  controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

v  coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă;

v  înştiinţarea factorilor responsabili în managementul riscului despre  existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv;

v  îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciului voluntar şi serviciilor  private pentru situaţii de urgenţă;

v  informarea şi educarea preventivă a populaţiei;

v  soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific;

v  informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi gospodării şi modul de comportare în situaţii de urgenţă.

Activităţile de prevenire desfăşurate  de personalul de prevenire  se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menţionează de regulă: locurile în care s-a desfăşurat activitatea, aspectele constatate, măsurile luate iar notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se păstrează la sediul primăriei într-un dosar special constituit., pentru situaţiile deosebite constatate primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.

 

Formaţia de intervenţie cuprinde  echipe specializate, constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în profil teritorial, având următoarele atribuţii:

Echipa specializată de stins incendii :

-  executa actiuni de interventie pentru limitarea si inlaturarea Situatiilor de Urgenta cu utilaje mobile sau mijloace de interventie din dotare.

-  executa recunoasteri pe raza unitatii administrativ – teritoriale cu accent pe sursele de alimentare cu apa, posibilitatea accesului de interventie.

-  Verifica existenta planului de interventii la obiective si institutiile de pe raza localitatii precum si conditiile ca acestea sa fie operationale in orice moment.

 

Echipele de înştiinţare- alarmare şi cercetare-căutare  acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, pentru:

-  transmiterea mesajelor de protecţie civilă către populaţie privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă pe teritoriul localităţii, folosind sirena electrică sau alte mijloace avute la dispoziţie;

-  în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ determină şi comunică următoarele:

 • locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi umărul aproximativ al morţilor, răniţilor şi sinistraţilor;
 • localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime;
 • gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire;
 • locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică;
 • locul, mărimea şi tendinţa de propagare a incendiilor;
 • existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post-cutremur.

-  din zona afectată de alunecări de teren determină şi comunică următoarele:

 • suprafaţa, direcţia şi viteza de propagare a alunecărilor de teren;
 • locul, numărul şi gradul de avariere al construcţiilor, drumurilor sau reţelelor de utilitate publică;
 • numărul probabil al morţilor şi răniţilor şi poziţionarea acestora;
 • posibilitatea de apariţie a unor dezastre complementare:

-  din zona afectată de inundaţii determină şi comunică următoarele:

 • limitele porţiunilor de teren afectate cât şi gradul de avariere al facilităţilor economico-sociale din zonă;
 • posibilităţile de acces în zona afectată;
 • posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă;
 • posibilităţile de adăpostire şi evacuare a persoanelor sinistrate.

Echipa deblocare –salvare acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, are următoarele misiuni principale:

-  salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub dărâmături;

-  executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă pericol;

-  localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenţie sau cel afectat;

-  amenajarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor;

-  evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cel surprins în raionul de intervenţie.

Echipa de evacuare acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, are următoarele misiuni principale:

-  organizează, conduce şi îndrumă desfăşurarea evacuării instituţiilor publice, agenţilor economici, populaţiei, colectivităţilor de animale, bunurilor materiale şi obiectelor culturale din locaţiile stabilite;

-  urmăreşte realizarea măsurilor de pregătire şi de desfăşurare a acţiunilor de evacuare, de primire, de repartiţie şi de cazare a populaţiei şi de depozitare a bunurilor materiale;

-  organizează, încadrează şi asigură funcţionarea punctelor de adunare, de îmbarcare, de debarcare, de primire şi de repartiţie;

-  realizează măsurile de asigurare privind transportul populaţiei, bunurilor materiale, colectivităţilor de animale, asistenţă medicală, pază, ordinea, legăturile fir şi radio şi evidenţa populaţiei pe timpul executării evacuării în raioanele din şi în care se execută aceasta;

Echipa sanitară acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, are următoarele misiuni principale:

-  acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare;

-  participarea la aplicarea unor măsuri de  antibioprofilaxie şi antiepidemice;

-  participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană şi medicamente;

-  participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei;

-  realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de cadavre;

-  participarea la realizarea măsurilor la instituirea carantinei ;

Echipa suport logistic are următoarele misiuni principale:

 • asigurarea cu alimente şi hrană a formaţiunilor de intervenţie,
 • asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă,
 • asigurarea mijloacelor de transport răniţi ,
 • asigurarea aprovizionării formaţiunilor de intervenţie
 • asigurarea completării dotării formaţiunilor de intervenţie,

Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie de situaţia concretă din localitate, alte activităţi funcţie de natura evenimentelor constatate şi de dinamica în timp a acestora.

 

Atelierul de reparaţii şi întreţinere este compartimentul tehnic destinat întreţinerii şi executării lucrărilor de reparaţii curente la mijloacele tehnice din dotare.

 

 

 

 

 

 

 

CAP III- ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR

 

 

Atribuţiile şefului serviciului voluntar

Şeful serviciului voluntar este direct subordonat primarului comunei, preşedinte al comisiei locale pentru situaţii de urgenţă, iar pe linia specializării – Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Judeţului TIMIŞ, este şef al întregului personal din serviciului voluntar

Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. El conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului voluntar.

El are  următoarele atribuţii:

 • organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale,  inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;
 • planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative, prevăzute în anexa nr.4;
 • asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurilor de conducere) în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
 • asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
 • conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
 • asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
 • urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
 • întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
 • asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
 • informează primarul şi compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
 • verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;
 • execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile subordonate primăriei;
 • întocmeşte şi actualizează permanent documentele operative ale serviciului, informându-l pe primar despre acestea;
 • controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;
 • ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
 • ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
 • urmăreşte executarea dispoziţiilor date  către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
 • participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
 • împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;
 • face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
 • pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;
 • efectuează lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad, în caiet special pregătit în acest scop;
 • întocmeşte şi actualizează în permanenţă fişele postului pentru personalul voluntar ;
 • ţine evidenţa participării personalului la intervenţie şi face propuneri pentru promovarea acestuia sau pentru acordarea de distincţii sau premii ;

-  întocmeşte anual proiectul de buget pentru serviciu şi îl susţine în comisiile de specialitate ;

 • urmăreşte în permanenţă  execuţia bugetară şi face propuneri de rectificare dacă este cazul ;
 • promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari ;
 • ţine evidenţa persoanelor care si-au satisfăcut serviciul militar în specialităţi militare conenxe  specializărilor din serviciu ;
 • execută atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia protecţiei civile, prevenirii şi stingerii incendiilor;

  Prezentele atribuţii vor fi incluse în „Fişa postului”.

 

Atribuţiile  şefului de compartiment/specialistului de prevenire pe  timpul efectuării activităţii de îndrumare şi control:

 • acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă;
 • stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc;
 • verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la agenţii economici şi cele aparţinând localităţii;
 • verifică organizarea măsurile de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici);
 • controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu;
 • sprijină conducerile agenţilor economici în realizarea protecţiei şi instruirea personalului muncitor;
 • informează conducerile agenţilor economici, şeful serviciului voluntar, conducerea consiliului local imediat după ce a constatat nereguli grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
 • acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de incendiu;
 • urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focului deschis în locurile stabilite;
 • verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii şi la agenţii economici; 
 • urmăreşte punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.S.I. defecte;
 • în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi participă  la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;
 • consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute şi le aduce la cunoştinţă şefului serviciului voluntar;
 • să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executării controlului;

 

Atribuţiile  şefului  formaţiei de intervenţie

v se subordonează şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta

v răspund de îndeplinirea atribuţiilor legale ce revin formaţiei de instruirea acesteia şi  ridicarea continua a capacităţii ei de acţiune, de menţinerea unei discipline ferme în  rândul voluntarilor;

v organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a formaţiei, întocmind în  acest scop  programul lunar, şi urmăreşte executarea lui întocmai, de întreg personalului formaţiei şi echipelor, executa instruirea metodica a şefilor de echipe.

v participă la convocările de instruire, consfătuiri şi schimburi de experienţă organizate de ISUJ.

v organizează activitatea pentru prevenirea dezastrelor pe care o desfăşoară formaţia de intervenţie;

v controlează modul de respectare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a mãsurilor de protecţie civilã, precum  şi de dotare pe  teritoriul localităţii şi sectorului de competentã şi acţionează operativ pentru înlăturarea oricăror încălcări

v in cazul apariţiei unor stări de pericol , raportează imediat conducerii şi stabileşte împreună cu conducătorii locurilor de munca, masurile necesare ce se impun ;

v organizează intervenţia formaţiilor pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor;

v întocmeşte, cu sprijinul specialiştilor din compartimentul de prevenire, documente operative privind intervenţia pentru prevenirea şi înlăturarea dezastrelor  ;

v organizează zilnic intervenţia formaţiei pe schimburi (ture de serviciu) şi urmăreşte  încadrarea completa a grupelor;

v pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie prin executarea de exerciţii şi aplicaţii pe timp de zi şi noapte, atât cu forte şi mijloace proprii cat şi în  cooperare cu formaţiile vecine ;

v controlează şi ia masuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de  protecţie şi substanţele chimice din dotarea formaţiei, precum şi instalaţiile de alarmare şi stingere din unitate sa fie în  permanenta stare de funcţionare ;

v organizează înştiinţarea şi  alarmarea în  caz de producere a dezastrelor către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

v conduce formaţiunile în  acţiunile de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi înlăturarea efectelor negative ale situaţiilor de urgenţã;

v mobilizează  personalul  formaţiei  pentru  participarea  pompierilor  civili  la  concursurile  profesionale specifice;

v întocmeşte şi actualizează documentele operative ale formaţiilor, asigură păstrarea şi întreţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acesteia, precum şi a sediului, asigura ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului formaţiunilor;

v mobilizează personalul formaţiei pentru participarea pompierilor civili la concursurile profesionale specifice.

 

  Atribuţiile  şefului echipei specializate

  Se subordonează direct şefului formaţiei de intervenţie şi pe linie ierarhică şefului serviciului voluntar, este şeful nemijlocit al echipei pe care o comandă şi are următoarele atribuţii:

 • să conducă personal echipa/grupa în misiunile de intervenţie încredinţate în orice situaţie, la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, calamităţilor naturale şi dezastrelor, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor;
 • să menţină în permanenţă legătura cu şeful serviciului, cu grupa/echipajul de intervenţie, raportează la începerea şi terminarea misiunii;
 • să conducă, şedinţele de pregătire cu personalul din subordine;
 • să cunoască personal folosirea şi întreţinerea mijloacelor din dotare;
 • să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridică materialele repartizate pentru intervenţie;
 • să execute conform planificării instruirea personalului din subordine şi să ţină la zi prezenţa la pregătire;
 • respectă şi impune respectarea programelor şi regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciului;
 • asigură predarea – primirea tehnicii de intervenţie la schimbul următor în stare de funcţionare, după regulamentul stabilit;
 • ia măsuri de protecţia muncii pe timpul şedinţelor de pregătire, exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor;
 • să comunice şefului serviciului voluntar ori de câte ori absentează pe o durată mai mare de 24 ore.

 

Atribuţiile  conducătorului autofurgonului P.S.I./mecanicului de utilaj (motopompă)

  Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului echipajului/grupei de intervenţie şi are următoarele atribuţii:

 • răspunde de menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de intervenţie pe care le deserveşte;
 • execută toate lucrările de asistenţă tehnică şi reparaţii planificate;
 • verifică la preluarea serviciului starea de funcţionare a tehnicii de luptă din dotare, accesorii, inventarul şi rezerva cu carburant;
 • asigură predarea utilajelor şi inventarul corespunzător la schimbul următor (stare de funcţionare);
 • acţionează operativ în caz de incendiu şi alte evenimente deosebite;
 • participă la salvarea persoanelor şi evacuarea bunurilor materiale;
 • execută programul individual de pregătire profesională;
 • alarmează în caz de incendiu serviciul voluntar, pompierii militari, alte forţe cu care se cooperează, şeful serviciului voluntar;
 • remediază pe loc toate defecţiunile posibile la utilajele şi instalaţii P.S.I. iar când nu le poate remedia vor fi aduse la cunoştinţă primarului prin şeful serviciului voluntar sau şeful de echipă/grupă;
 • ţine şi întocmeşte evidenţa zilnică a rodajului la autospecială, motopompă sau celelalte utilaje;
 • supraveghează respectarea normelor P.S.I. la locurile de muncă cu pericol de incendiu;
 • respectă programul şi regulamentul de funcţionare  şi organizare a serviciului voluntar, reguli de disciplina muncii;
 • îşi însuşeşte modul de funcţionare, întreţinere şi reparaţii la tehnica de luptă, instalaţii, utilaje şi mijloace de intervenţie;
 • execută sarcinile stabilite de şeful serviciului voluntar sau şeful de echipă/grupă;
 • nu părăseşte locul de muncă până nu a asigurat predarea serviciului şi a inventarului, la schimbul următor;
 • conduce intervenţia în lipsa şefului de grupă şi ia măsuri operative pentru eliminarea stării de pericol;
 • participă la testele pentru verificarea cunoştinţelor şi atestarea pe post.

   Art.  18.  Atribuţiile membrilor echipelor specializate

  Se subordonează şefului serviciului voluntar şi şefului echipelor specializate, au următoarele atribuţii:

 • participă la toate activităţile de instruire de specialitate a serviciului voluntar;
 • execută antrenament pentru mânuirea corectă a tehnicii de luptă, accesoriilor şi echipamentului de protecţie;
 • respectă programul serviciului voluntar şi activităţile planificate, regulile de ordine interioară şi disciplina muncii;
 • nu părăseşte serviciul până la sosirea în unitate a schimbului următor;
 • execută controale asupra respectării normelor de P.S.I. şi  supravegherea lucrărilor cu pericol de incendiu şi a locurilor de muncă cu pericol de incendiu;
 • acţionează operativ la  toate tipurile de intervenţie;
 • să cunoască modul de funcţionare şi exploatare a tehnicii de luptă, a instalaţiilor de semnalizare – alarmare, de alertare şi intervenţie ;
 • foloseşte mijloacele de  intervenţie judicios respectând instrucţiunile de utilizare;
 • îndeplineşte la timp sarcinile stabilite de şeful serviciului sau şeful nemijlocit ;
 • menţine permanent legătura cu sediul serviciului voluntar pe timpul executării unor activităţi şi a controlului de prevenire;
 • asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare şi intervenţie ;
 • îndeplineşte sarcinile şefului de grupă ( echipă) în lipsa acestuia;

să comunice şefului serviciului voluntar şi şefului său ori de câte ori absentează pe o durată mai mare de 24 ore

 

CAPITOLUL IV- REGLEMANTAREA ACTIVITATILOR 

    PRIVIND PRESTARILE DE SERVICII

 

 

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Margina 

Stabileste un sector de competenta astfel incat sa se asigure îndeplinirea atributiilor legale si prestarea serviciilor stabilite in limitele sectorului respectiv si sa fie capabil sa puna in aplicare planurile de interventie existente la nivelul comunei, cat si cele a persoanelor juridice cu care s-a incheiat contracte sau conventii pentru activitati de aparare impotriva incendiilor.

  In situatia incheierii de contracte sau conventii pentru activitati de aparare împotriva incendiilor, valoarea timpului de răspuns al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se va stabilii de comun acord intre partile semnatare, urmarindu-se sa nu se diminueze nivelul de protectie impotriva incendiilor in constructiile si instalatiile proprii agentilor economici sau institutiilor de pe raza localitatii, nedepasindu-se valoarea prevazuta in Criteriile de performantă emise prin O.M.A.I.195/2007 pentru modificarea O.M.A.I. 718/2005.

  Interventia pentru stingerea incendiilor trebuie asigurata cu cel putin un mijloc mobil in orice zona a localităţii cuprinsa in limitele sectorului respectiv.

  Sectorul de competenta va avea o suprafata astfel determinata incat Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta sa poata interveni într-un timp de max.30 minute în cea mai indepartata zona locuita a acestuia.

  Pe baza hotararii Consiliului Local al Comunei Margina si in conditiile prevazute de lege Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta poate presta contra-cost catre orice persoana fizica sau juridica unele servicii fara a afecta indeplinirea atributiilor proprii.

  Aceste servicii pe care le poate presta sunt :

a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;

  b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;

  c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;

  d) efectuarea de lucrări la înălţime;

  e) transport de apă.

  (2) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

Veniturile  nete incasate din prestarile de servicii, precum si cele din compensarea contravalorii consumatorilor in cazuri de interventii, raman la dispozitia unitatii prestatoare ca venituri extrabugetare pentru acoperirea cheltuielilor de interventii, intretinere si dotare.

 

 

CAPITOLUL V _- REGLEMENTAREA GESTIONARII

      PATRIMONIULUI SERVICIULUI

 

 

Pentru asigurarea functionarii, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii va avea in administrare :

-  mijloace initiale de stingere si alte materiale (scari, galeti, topoare,  cazmale, maturi, echipamente pentru hidranti stradali )

-  autospeciale si utilaje de interventie necesare indeplinirii atributiilor.

-  carburanti si lubrifianti

-  sediu si spatii de adapostire a tehnicii de interventie si a materialelor din dotare

-  mijloace de anuntare, alarmare, alertare si conducere a interventiei.

-  mijloace si utilaje pentru executarea prestarilor de servicii

-  sali de pregatire si instruire a personalului.

-  poligoane de antrenament.

-  mijloace si echipament de protectie si de lucru.

-  ateliere, magazii si alte spatii necesare functionarii serviciului.

-  substante si echipamente de protectie specifice care se pun la dispozitia fortelor de interventie chemata in sprijin.

Intreaga gestiune cu patrimoniul serviciului va fi data in primire sefului serviciului, pe baza de semnatura. De asemenea, se va intocmii inventarul patrimoniul serviciului care face parte din documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, iar la predarea-primirea serviciului, obligatoriu se va verifica si patrimoniul serviciul.

 

 

CAPITOLUL VI – COORDONAREA, CONTROLUL SI

    INDRUMAREA SERVICIULUI

 

    Asigurarea cunosterii si respectarii normelor de p.s.i. la agentii economici, institutii si localitati, depinde in mare masura de modul in care este indrumata activitatea de Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

  De conducerea, controlul si indrumarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta raspunde primarul si cadrul tehnic coordonator ( sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta ), care au atributii stabilite in acest sens prin Legea 307 din 2006.

  Cu prilejul controlului tehnic de specialitate al localtatii, de catre inspectorii de la unitatile militare  pentru Situatii de Urgenta se verifica si activitatea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

  Seful serviciului conduce, controleaza si indruma activitatea in permanenta.

  Controlul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se executa atat in schimbul I, cat si in schimburile II si III de catre cei in drept.

  Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii Margina

sunt cele prevazute la anexa 3 din Criteriile Minime de Performanta emise in / prin O.M.A.I. nr. 195/2007 pentru modificarea O.M.A.I. nr. 718/2005.

 

 

CAPITOLUL V1I – PREGATIREA PERSONALULUI

      SERVICIULUI

 

 

Pentru pregatirea personalului serviciului este necesar a se întocmi planul de pregatire generala pe luni, teme si exercitii.

Organizarea si desfasurarea pregatirii se va face in conformitate cu Planul cadru de pregatire a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă elaborat de Corpul Pompierilor Militari, in Indicatorul de calificare cod. 00.01.10 nr. 32.196/01.06.1992 şi Planul anual de pregătire în domeniul situaţiei de urgenţă aprobat de Instituţia Prefectului Jud. Timiş.

Temele specifice se stabilesc de comisiile sau colectivele de apărare împotriva incendiilor si şefii de serviciu, ponderea in planul de pregatire fiin in raport de complexitatea proceselor tehnologice, specificul local, precum si de nivelul pregatirii personalului profesionist si voluntar.

Procesul pregatirii serviciilor trebuie sa asigure ridicarea nivelului pregatirii de specialitate si fizice a tuturor pompierilor civili profesionisti si voluntari in scopul îndeplinirii integrale si de calitate a sarcinilor specifice.

 

Categoriile de pregatire a pompierilor civili sunt :

-  prevenirea incendiilor 

-  instructia la tehnica de lupta ( I.T.L.)

-  stingerea incendiilor

-  cunoasterea tehnicii de lupta

-  pregatire fizica

Timpul lunar de pregatire al pompierilor civili profesionisti se repartizeaza astfel :

total 23 ore : - 8 ore pregatire de specialitate teoretica si practica

  - 21 ore antrenament la pregatirea fizica generala si  specifica

  - 4 ore aplicatii si exercitii de interventie

In ceea ce ii priveste pe pompierii voluntari acestia vor efectua :

  -  total 6 ore :  - 2 ore pregatire tactica de specialitate

     - 2 ore antrenament la pregatirea fizica specifica

    - 2 ore aplicatii si exercitii de interventie 

  Pregatirea de specialitate si fizica la care participa toti pompierii civili se desfasoara neintrerupt sub conducerea nemijlocita a sefului serviciului sau formatiei de interventie.

  Planul de pregatire va cuprinde teme din Planul cadru completat cu teme specifice pe categorii de pregatire, respectiv Planul anual de pregătire pentru situaţii de urgenţă aprobat de prefectul jud. Timiş.

  Planul lunar de pregatire intocmit de seful serviciului se structureaza pentru toate specialitatile din cadrul serviciului – servanti mecanici M.P., conducatori auto, pompiei pentru post fix, etc. – si pe categorii de pregatire precizandu-se data, ora sedintei de pregatire si cine conduce.

  Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta vor avea conspectate temele in caietele de studiu individual.

  Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta va avea un registru de evidenta a participarii.personalului la pregatirea de specialitatae si calificativele obtinute.

 

 

 

 

 

  CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

 

  Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de se aproba de Consiliul Local al Comunei Margina.

  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta colaboreaza cu alte servicii chiar din alte tari in baza contravantiilor internationale la care Romania este parte, sau a acordurilor bilaterale.

  Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile si celelalte mijloace de aparare impotriva incendiilor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitatea si de performanta prevazute de regulamentele in vigoare.

  Personalul tehnic al administratiei publice locale cu atributiuni de indrumare, control si constatare a incalcarilor legii in domeniul p.s.i. se atesta  conform prevederilor legale.

  Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinata apararii impotriva incendiilor, se efectueaza de catre persoanele fizice si juridice atestate de unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta Bucuresti.

  Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinand domeniului public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele apartinand asociatiilor nonprofit sau organizatiile cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta la Consiliul Local in raza caruia s-a produs incendiul ( sau Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta «Banat » daca legea nu prevede astfel.

  Drepturile, compensatiile, despagubirile, recompensele si sanctiunile sunt cele prevazute la art. 35 – 42 din Legeea nr. 307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor.